Nie czekaj i ju? dzi? skontaktuj si? z nami

0
4092

Po?yczki pomostowe (Bridging Loans)
Jest to krótkoterminowa po?yczka udzielana pod zastaw nieruchomo?ci. W wi?kszo?ci przypadków mo?esz dosta? pieni?dze w ci?gu 48 godzin.

Benefity Bridging Loans :

? Pierwsz? i najwa?niejsz? korzy?ci? z kredytu pomostowego jest to, ?e jest on znacznie ?atwiej dost?pny ni? inne kredyty hipoteczne,

? Kredyt pomostowy mo?e zosta? zorganizowany w ci?gu kilku dni, umo?liwiaj?c po?yczkobiorcy ?atwe sfinansowanie projektu – zw?aszcza pomi?dzy sprzeda?? i zakupem nieruchomo?ci,

? Dla firm niezarejestrowanych w Wielkiej Brytanii lub dla imigrantów, którzy nie maj? historii kredytowej, uzyskanie kredytu hipotecznego jest prawie niemo?liwe. Takie podmioty mog? jednak uzyska? po?yczk? pomostow? z odpowiednim zabezpieczeniem,

? Dla osoby nieposiadaj?cych wystarczaj?co dobrej historii kredytowej, kredyt pomostowy mo?e okaza? si? jedynym dost?pnym sposobem na sfinansowanie nieruchomo?ci inwestycyjnej,

? Pakiet finansowania pomostowego jest bardziej elastyczny ni? jakikolwiek inny kredyt hipoteczny komercyjny,

? Kredyty pomostowe s? solidne i elastyczne. Mog? by? wykorzystywane do finansowania prawie ka?dego wydatku biznesowego.

Po?yczki pomostowe (Bridging Loans)Jest to krótkoterminowa po?yczka udzielana pod zastaw nieruchomo?ci. W wi?kszo?ci…

Posted by Plutos Power Team on Tuesday, 21 May 2019

SHARE